Värdegrunder Sundbybergs bangolfklubb

• Lika värde
Till Sundbybergs Bangolfklubbs verksamhet är alla välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder eller kön, Alla medlemmar har lika värde och ska behandlas likvärdigt.

• Glädje och respekt
Genom att alla medlemmar visar sin glädje och respekt för varandra samt deltar och bidrar på lika villkor främjas den goda kamratskapen och den sportsliga andan i klubben.

 Utveckling 
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att alla medlemmars olika golfambitioner kan tillgodoses, och att alla får utvecklas efter sin egna förmåga. Klubbens ledare ska ha förmåga att skapa en trygg social plattform som ger alla aktiva en förutsättning att utvecklas som bangolfspelare.